1. Electro-magneto-thermo-mechanical Behaviors of a Radially Polarized FGPM Thick Hollow Sphere

Volume 2, Issue 4, Autumn 2010, Pages 305-315

A Ghorbanpour Arani; J Jafari Fesharaki; M Mohammadimehr; S Golabi